مالیات حق تمبر
مالیات حق تمبر از انواع مالیات‌های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌ منظور رسمیت بخشیدن یا لازم‌ الاجرا نمودن آن‌ها، از مؤدی گرفته می‌شود. در قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۴۴ تا ۵۱ به این نوع مالیات اشاره دارد.

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان (بانکها، شرکت های تجاری، موسسات تجاری، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانی و …) مبالغی تحت عنوان  مالیات حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد..

 

از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود، درموقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می‌شود. از اوراق دیگر مانند برات و فته طلب ( سفته) و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزارحق تمبر اخذ می شود.

( ماده ۴۵) حق تمبر مقرر دراین ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها چقدر است ؟
 

مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکت‌های ایرانی به جز شرکت‌های تعاونی نیم در هزار ارزش اسمی سهام است.

۱*  نرخ مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکتها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ، دو در هزار بوده است.

۲* مهلت پرداخت مالیات حق تمبر فوق دو ماه از تاریخ ثبت شرکت یا ثبت افزایش سرمایه است.

۳*سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

ماده ۴۷
کلیه قراردادها و اسناد زیر که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود. معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود.

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد.

۳- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

۴- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود.

۵- قراردادهایی که طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود .

۶- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج.